Tôi đã gửi quà vào email của bạn rồi, vui lòng vào email để nhậ nhé !!